Cennik

Co do zasady, honorarium za poradę prawną, sporządzenie pisma, bądź prowadzenie sprawy, ustalam indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami i stopniem skomplikowania sprawy, kierując się stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Korzystając w mojej Kancelarii z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.

Wynagrodzenie adwokata jest płatne z góry, w momencie zlecenia sprawy, ale istnieje też możliwość rozłożenia go na raty.

W sprawach o zapłatę, koszty prowadzenia sprawy przed sądem różnią się w zależności od wartości przedmiotu sporu; stawki minimalne określa ww. rozporządzenie. Do stawek tych należy doliczyć podatek VAT 23%.

  • do 500 zł - 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Inne zasady rozliczeń

W szczególności, w przypadku obsługi prawnej firm, Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń. Mogą one być też zastosowane do spraw Klientów indywidualnych:

Ryczałt – rozliczenie stosowane przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, z uwzględnieniem potrzeb Klienta i rodzaju powierzonych spraw. Klient płaci miesięczny ryczałt na ustalonym przez strony poziomie. Nie stosuje się limitu godzinowego. W szczególności, jest on korzystny dla przedsiębiorców, gdyż brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna. W tym wariancie, zapewniamy gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Klient ma zatem możliwość kontaktu z Kancelarią w każdej bieżącej sprawie, choćby telefonicznego i nie płaci oddzielnie za porady prawne.

Rozliczenia godzinowe – przy tym sposobie rozliczania, Klient ponosi koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconego zadania. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego życzenie wraz z fakturą VAT. Jest to system korzystny przy okazyjnym korzystaniu z usług adwokackich. W przypadku Klientów mających zapotrzebowanie na stałą współpracę, proponuję rozliczenie ryczałtowe albo mieszane.

Rozliczenie mieszane (ryczałt z limitem godzin) – w tym systemie strony ustalają z góry wysokość miesięcznego ryczałtu za określoną liczbę godzin pracy adwokata. Po wyczerpaniu limitu godzin, naliczana jest stawka godzinowa jak w powyższym wariancie. Podobnie, jak w wariancie ryczałtowym, zapewniam gotowość do świadczenia pomocy prawnej, jak również, brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna. Klient jest wyczerpująco informowany o rozliczeniu czasu pracy i fakcie przekroczenia limitu godzinowego. Jest to system korzystny dla Klientów, którzy pragną obniżyć koszt ryczałtu w miesiącach mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne, a wykorzystać w zwiększonym zakresie, wtedy, gdy jest to niezbędne.

Dodatek „success fee” - czyli premia od sukcesu. W niektórych sprawach, możemy umówić się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z dwóch elementów: wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz wynagrodzenie w wysokości z góry ustalonego procentu od wartości sprawy w przypadku jej wygrania lub zakończenia w inny sposób, np. korzystną dla Klienta ugodą. Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie z Klientem.